Hopp til hovedinnhold
M

Sekretariatet

Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås. I tillegg selger vi sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i Aremark og Asker.

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene velger selv hvem som skal sitte i representantskapet.

Selskapsavtalen kan leses her

Styret i Vikus:

  • Vibeke Resch-Knudsen, styreleder
  • Karianne Husemoen, nestleder
  • Torbjørn Ø. Rud, styremedlem

Daglig leder er sekretær for styret.

Et kompetent sekretariat er en viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Vikus er et robust og fremoverlent sekretariat som har variert erfaring fra kontrollutvalgsarbeid med små og store kommuner, samt mange ulike revisjonsordninger. Vi har gjennom dette utviklet oss til å bli et kompetent bestillerorgan for kontrollutvalgene i saker som bestilling av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller samt andre undersøkelser. Vi har også erfaring med å bistå kontrollutvalget i deres arbeid med å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Sekretariatet sørger at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, som i hovedsak rapporterer til kontrollutvalget. Sekretariatet hjelper kontrollutvalget med å utføre bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For mange utvalg utfører vi også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for planarbeidet. I tillegg kan Vikus utføre undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vikus er en sentral faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalgene, og er det operative leddet som står for dialogen med kommunedirektøren og med revisjonen.

Kontrollutvalgets administrasjon – Vikus

Selskapets ansatte har kompetanse om blant annet jus, økonomi, regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet er en viktig faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og holder seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.

Sekretariatet har bred erfaring fra offentlig sektor og kommunepolitikk, samt god kunnskap om kontrollutvalgets arbeid og kommunene i Viken. Selskapet er lokalisert i hensiktsmessige lokaler på Lørenskog rådhus.

Selskapet har 8 ansatte:

Mona Moengen

Daglig leder

Mona er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har tilleggsutdannelse i statsvitenskap.

Mona har vært daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat siden oppstarten i 2012 og i Viken kontrollutvalgssekretariat fra 2020. Hun har tidligere bl.a. jobbet med forvaltningspolitikk i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kjell Nordengen

Seniorrådgiver

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med kommunalrett som spesialfag.

Rådgiver i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS/Viken kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2013. Seniorrådgiver fra 01.05.2021

Pål Ringnes

Seniorrådgiver

Pål er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han studert jus, blant annet kommunalrett og selskapsrett.

Han har i dag sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Drammen kommune, Flå kommune, Hol kommune, Lier kommune, Lørenskog kommune og Sigdal kommune.

Pål har vært daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud fra 2015 til 2020 og vært daglig leder i Buskerud Kommunerevisjon IKS i tiden 2010-2015. I tiden 2003-2015 var han oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Han har variert praksis fra revisjonsarbeid i Oslo kommunerevisjon og Buskerud fylkesrevisjon fra 1991 til 2003.

Øystein Hagen

Seniorrådgiver

Utdanning:

Master i styring og ledelse fra OsloMet
Bachelor i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo

Relevant arbeidserfaring:

Rådgiver i kontrollutvalgssekretariatet siden 2013

Han har i dag sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Gjerdrum kommune, Lillestrøm kommune, Nes kommune, Rælingen kommune, Ullensaker kommune og Aremark kommune.

Gunhild Irene Berg

Seniorrådgiver

Gunhild har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Studert sosiologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og NTNU i Trondheim. Utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning.

Hun har 17 års erfaring som leder i offentlig virksomhet, har vært ansatt i kontrollutvalgssekretariatet i Nord-Trøndelag fra 2007-2017, kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud fra 2017- 2020 og i VIKUS fra 2020.

Hun har i dag sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene i Kongsberg kommune, Flesberg kommune, Rollag kommune, Nore og Uvdal kommune, Modum kommune, Krødsherad kommune og Frogn kommune.

Kjell Tore Wirum

Seniorrådgiver

Utdanning:

Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo.
Mellomfag statsvitenskap ved Høgskolen i Molde
Halvårsstudium i Personalforvaltning og ledelse ved Høgskolen i Molde

Relevant arbeidserfaring:

Sekretariatsleder/spesialkonsulent ved Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre 2006-2009
Kontrollsekretær ved Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2009-2010
Kontrollsjef/daglig leder ved Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 2017-2020
Seniorrådgiver ved Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) siden 2020

Han har i dag sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Aurskog-Høland kommune, Enebakk kommune, Hole kommune, Nesodden kommune, Vestby kommune og Ås kommune.

Daud Amjad

Konsulent

Utdanning:

Master i offentlig administrasjon og styring fra OsloMet – storbyuniversitetet
Bachelor i innovasjon og ledelse fra NLA høgskolen

Han har i dag sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Modum kommune, Nes kommune, Sigdal kommune og Øvre Eiker kommune.

Åshild Linnea Dahl

Rådgiver

Utdannet Cand polit. i sosiologi fra UiO.
Erfaring fra Riksrevisjonen (2001), Barne- og likestillingsdepartementet og Helsedirektoratet.