Sekretariatet

Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus). Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i eierkommunene Aurskog-Høland, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole, Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås. I tillegg selger vi sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i Aremark, Asker og Bærum.

Alle eierne er representert i eierorganet, representantskapet. Kommunene velger selv hvem som skal sitte i representantskapet.

Selskapsavtalen kan leses her

Styret i Vikus:

 • Vibeke Resch-Knudsen, styreleder
 • Øystein Slette, nestleder
 • Karianne Husemoen, styremedlem

Daglig leder er sekretær for styret.

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av og tjenester fra et uavhengig sekretariat. Sekretariatet påser at de saker som behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Kontrollutvalget har en bestillerrolle overfor revisjonen, som i hovedsak rapporterer til kontrollutvalget. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med å fylle bestillerrollen. Et viktig ledd i dette er å utarbeide forslag til planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. For mange utvalg utfører vi også risiko og vesentlighetsvurderingene forut for planarbeidet. I tillegg utfører Vikus undersøkelser på oppdrag fra kontrollutvalgene. Vikus er en sentral faglig ressurs og diskusjonspartner for utvalgene, og er det operative leddet som står for dialogen med kommunedirektøren og med revisjonen.

Et kompetent sekretariat er en viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Vikus er et robust og fremoverlent sekretariat som har variert erfaring fra kontrollutvalgsarbeid med små og store kommuner, samt mange ulike revisjonsordninger. Vi har gjennom dette utviklet oss til å bli et kompetent bestillerorgan for kontrollutvalgene i saker som bestilling av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller samt andre undersøkelser. Vi har også erfaring med å bistå kontrollutvalget i deres arbeid med å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

​Sekretariatet ivaretar følgende oppgaver:

Saksbehandling

Vikus foretar forsvarlig saksutredning, herunder at saksfremleggene inneholder tilstrekkelig informasjon og vurderinger slik at kontrollutvalget kan fatte vedtak.

Utredninger

Vikus utreder valg av revisjonsordning og valg av revisor, og gjør andre utredningsoppdrag på bestilling fra kontrollutvalget. Vikus foretar for eksempel overordnet risiko og vesentlighetsvurdering for mange av kontrollutvalgene i Viken. Vi har også gjennomført foranalyser på bestilling fra utvalg. Slike oppdrag må avgrenses mot revisjon.

Rådgivning

Vikus er en viktig diskusjonspartner og støttespiller for kontrollutvalget, og gir råd og bistand i faglige og administrative spørsmål som habilitet og lukking av møter. Vikus gjennomfører opplæring av nye kontrollutvalg, og informerer fortløpende om relevante kurs og konferanser.

Koordinering

Dette omfatter planlegging av kontrollarbeidet. Vikus utarbeider forslag til årsplan og plan for hvert møte. I forkant av hvert møte avklares dagsorden og saker med kontrollutvalgets leder. Vi koordinerer arbeidet med revisor og kommunedirektør, samt følger opp vedtak. I tillegg bidrar sekretariatet i samordningen av statlige tilsyn og kommunal egenkontroll.

Administrasjon

 • Vikus sender innkalling til kontrollutvalget, kommunedirektør, ordfører, revisor og ellers de som skal delta i møtet.
 • Bestiller møterom, servering og annen tilrettelegging av møter.
 • Skriver og ferdigstiller protokollen i møtet. Normalt sendes protokollen ut dagen etter møtet og publiseres samtidig på kontrollutvalgets nettside.
 • Utskrift av vedtak oversendes normalt dagen etter møtet.
 • I samråd med kontrollutvalget besvares alle henvendelser.
 • Følger opp kontrollutvalgets vedtak. Vi oppdaterer en oversikt over saker som er behandlet i utvalget, og hvor i prosessen sakene befinner seg. Dette som et ledd i å følge opp kontrollutvalgets vedtak, og fungerer samtidig som restanseliste.
 • Vikus arkiverer kontrollutvalgets dokumenter, og foretar vurdering av forholdet til offentleglova
 • Vi oppdaterer kontrollutvalgets nettsider

Vikus benytter sak- arkivsystemet Public 360 online hvor hvert kontrollutvalg har en egen arkivdel. Her produseres og lagres alle saker, innkallinger, protokoller, brev, postlister samt innkomne og utgående dokumenter. Sak- arkivsystemet er levert av Tieto, og tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter og NOARK 5. Vikus benytter publiseringsløsningen i 360 på nettsidene til kontrollutvalget (www.vikus.no), og sørger for at sidene til enhver tid er oppdatert.   

PWC har i 2019 gjennomført en forvaltningsrevisjon og en eierskapskontroll av tidligere Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) på oppdrag fra kontrollutvalgene på Romerike – rapportene kan leses her:

​Forvaltningsrevisjon av Rokus IKS

Eierskapskontroll av Rokus IKS

Kontrollutvalgets administrasjon – Vikus

Selskapets ansatte har kompetanse om blant annet jus, økonomi, regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet er en viktig faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og holder seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.

Sekretariatet har bred erfaring fra offentlig sektor og kommunepolitikk, samt god kunnskap om kontrollutvalgets arbeid og kommunene i Viken. Selskapet er lokalisert i hensiktsmessige lokaler. Hovedkontor er på Lørenskog rådhus, i tillegg har vi avdelingskontor på Ås og i Drammen.

Selskapet har 6 ansatte:

Mona Moengen

Daglig leder

Mona er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har tilleggsutdannelse i statsvitenskap.

Mona har vært daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat siden oppstarten i 2012 og i Viken kontrollutvalgssekretariat fra 2020. Hun har tidligere bl.a. jobbet med forvaltningspolitikk i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kjell Nordengen

Seniorrådgiver

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med kommunalrett som spesialfag.

Rådgiver i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS/Viken kontrollutvalgssekretariat IKS fra 01.01.2013. Seniorrådgiver fra 01.05.2021

Øystein Hagen

Rådgiver

Utdanning:
Master i styring og ledelse fra OsloMet
Bachelor i administrasjon og ledelse fra Høgskolen i Oslo

Relevant arbeidserfaring:
Rådgiver i kontrollutvalgssekretariatet siden 2013
Har i dag ansvar for sekretærfunksjonen til kontrollutvalgene i Gjerdrum, Lillestrøm, Nes, Rælingen, Ullensaker og Aremark kommuner

Gunhild Irene Berg

Rådgiver

Gunhild har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Studert sosiologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og NTNU i Trondheim. Utdannet førskolelærer ved Dronning Mauds Minne, høgskole for barnehagelærerutdanning.

Hun har 17 års erfaring som leder i offentlig virksomhet, har vært ansatt i kontrollutvalgssekretariatet i Nord-Trøndelag fra 2007-2017, kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud fra 2017- 2020 og i VIKUS fra 2020.

Hun har i dag sekretariatsfunksjon for kontrollutvalgene i Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Modum, Krødsherad og Frogn.

Kjell Tore Wirum

Seniorrådgiver

Utdanning:
Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo.
Mellomfag statsvitenskap ved Høgskolen i Molde
Halvårsstudium i Personalforvaltning og ledelse ved Høgskolen i Molde

Relevant arbeidserfaring:
Sekretariatsleder/spesialkonsulent ved Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre 2006-2009
Kontrollsekretær ved Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 2009-2010
Kontrollsjef/daglig leder ved Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 2017-2020
Seniorrådgiver ved Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) siden 2020

Har rådgiveransvaret for kontrollutvalgene i kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Hole, Nesodden, Vestby og Ås.

Pål Ringnes

Seniorrådgiver

Pål er utdannet revisor ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har han studert jus, blant annet kommunalrett og selskapsrett.

Han har i dag sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Drammen kommune, Flå kommune, Hol kommune, Lier kommune, Ringerike kommune og Sigdal kommune.

Pål har vært daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud fra 2015 til 2020 og vært daglig leder i Buskerud Kommunerevisjon IKS i tiden 2010-2015. I tiden 2003-2015 var han oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. Han har variert praksis fra revisjonsarbeid i Oslo kommunerevisjon og Buskerud fylkesrevisjon fra 1991 til 2003.