Kontrollutvalgets oppgaver og myndighet

Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll med forvaltningen. Som en del av dette generelle kontrollansvaret er utvalget tillagt enkelte konkrete oppgaver.

Kontrollutvalget skal:

  • gi uttalelse om kommunens årsregnskap
  • utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • rapportere til kommunestyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll

I tillegg skal kontrollutvalget påse at:

  • kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, både når det gjelder regnskaps og forvaltningsrevisjon
  • revisjonsmerknader blir fulgt opp
  • det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
  • kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.